چهارشنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
خانه / مقالات (صفحه 2)

مقالات

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در واﻟﯿﺒﺎل

تغذیه

ﺗﻐﺬﯾﻪ در زﻣﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران ﺟﻮان واﻟﯿﺒﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات در ﺧﻼل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻋﻀﻼﻧﯽ دارﻧﺪ . اﯾﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ...

بیشتر بخوانید »

لیبرو (Libero)

لیبرو

در والیبال، لیبرو (Libero) به بازیکنی متخصص در دفاع گفته می شود. پست تدافعی لیبرو در والیبال اصلا” از همان پست لیبرو در ورزش فوتبال گرفته شده است. پستی که توسط فرانس بکن بایر (Franz Beckenbauer) بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال آلمان در دهه هفتاد میلادی شکل پیدا کرد و ...

بیشتر بخوانید »

اهداف سرد کردن بدن بعد از تمرین (cool down)

اهداف سرد کردن بدن بعد از تمرین (cool down) : دو هدف اصلی سرد کردن بدن بعد از فعالیت های ورزشی عبارت است از : ۱٫ هنگام سرد کردن و تمرین بازگشت به حالت اولیه سطح اسید لاکتیک عضله و خون سریع تر از هنگام استراحت کاهش می یابد بنابراین ...

بیشتر بخوانید »

شعر

شعر زیر تقدیمی خانم فرنوش اشرفی ۱۵ ساله یکی از هنرجویان آکادمی والیبال ققنوس به مربی خود خانم مقدم می باشد. پنجه و سرویس و ساعد را به من آموختی          مهربانی را چو شمعی در دلم افروختی      تندرستی و طراوت را به قلبم دوختی             درس خوب ...

بیشتر بخوانید »
رفتن به نوارابزار