چهارشنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
خانه / مقالات / ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در واﻟﯿﺒﺎل

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در واﻟﯿﺒﺎل

ﺗﻐﺬﯾﻪ در زﻣﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ
ورزﺷﮑﺎران ﺟﻮان واﻟﯿﺒﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات در ﺧﻼل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻋﻀﻼﻧﯽ دارﻧﺪ . اﯾﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دارای ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ ،ﻏﻼت ، ﺳﺒﺰﯾﻬﺎ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد . ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ روز ورزﺷﯽ دارﻧﺪ . ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻄﻮر اﯾﺪه آل ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻼل ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﺪود ۵۰-۱۰۰ ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﺧﻮراک ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮایﺟﺒﺮان آب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در ﺧﻼل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻠﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دراﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻠﻪ و ﻗﺪرت آﻧﺮا دارﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﭘﺮ اﻧﺮژی در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻼﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ و ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ زﯾﺎد در ﮐﻨﺎر ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺮف ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻣﮑﺎن دارد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﺜﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎص ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره دارد . ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ• :
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﻫﻤﻮاره ﻏﺬاﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﮐﻢ ﺣﺠﻢ و ﭘﺮاﻧﺮژی را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻃﯽ ورزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ازاﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺒﺎر ،ﻣﯿﻮه ، آب ﻣﯿﻮه و ﺷﯿﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد• . ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﺰاﯾﺶ دادن ﺣﺠﻢ وﻋﺪه ﻫﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬاﺧﻮردن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ• . اﻧﺮژی ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻏﺬای ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ ، ﻣﺮﺑﺎ ﯾﺎ ﺳﻮپ و … اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ• . از اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ و ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺪون ﺳﺒﻮس ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ• . از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﺮ اﻧﺮژی ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ• . از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ زﯾﺎد در وﻋﺪه ﻫﺎی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﺗﻤﺮﯾﻨﻬﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن
در واﻟﯿﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﮐﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ ، ﺟﻨﮕﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮش ورزﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .
اوﻟﯿﻦ اﻣﺮ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ روش ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎدرﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﻧﻤﻮد . ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ• . ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار و از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ• . از اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎد ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ . ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺒﮏ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﭘﺮﺧﻮری ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ زﯾﺎد ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ• . از ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ و در ﺣﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ• . از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ در ﺣﺠﻢ ﮐﻢ• . ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﺬت ﺧﻮردن ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮار از اﺳﺘﺮس ﯾﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮدادن ﭘﺎداش ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ•… ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ و ﺷﮑﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .

وﺿﻌﯿﺖ آﻫﻦ ﺑﺪن
آﻫﻦ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻬﻢ در ﮐﺎراﯾﯽ ورزﺷﮑﺎران اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﯽ ورزﺷﮑﺎران اﻣﮑﺎن دارد دﭼﺎر ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ آﻫﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺼﻮص در زﻧﺎن ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻢ آﻫﻦ ﺑﺎرزﺗﺮ اﺳﺖ . ﺳﻄﻮح آﻫﻦ ﺑﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭼﮏ ﺷﻮد . ﻏﺬاﻫﺎی ﻏﻨﯽ از آﻫﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﮕﺮ ، ﮔﻮﺷﺖ و ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر روﺗﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻏﻨﯽ از آﻫﻦ ﻣﺜﻞ اﺳﻔﻨﺎج و ﺣﺒﻮﺑﺎت ) ﻟﻮﺑﯿﺎ و ﺑﺎﻗﻼ ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻏﻨﯽ از آﻫﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب آﻫﻦ از روده ) ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﯿﻮه ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ورزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در رﺳﯿﺪن و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .

ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﺧﻼل ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
اﻧﺠﺎم ورزﺷﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ورزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺷﺪﯾﺪ در ورزﺷﮑﺎر ﮔﺮدد . واﻟﯿﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺪن دارﻧﺪ . اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﺗﺎﯾﻢ اوت ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪن ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺧﻼل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺪﻫﺪ . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﺮی ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻫﺮ ورزﺷﮑﺎر در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ورزﺷﮑﺎر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . آب ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ورزﺷﯽ از ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻻزم و ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺮژی ﺑﺪن ورزﺷﮑﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻀﻠﻪ و ﻣﻐﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ . واﻟﯿﺒﺎل ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ، ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ دارد . اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺪن و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ورزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﻣﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ورزﺷﮑﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﺪن ورزﺷﮑﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﺑﻄﻮر اﯾﺪه ال ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ دارای ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات زﯾﺎد در ﺣﺪود ۲-۳ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﯾﺎ ﺳﺎﻻد ﻣﯿﻮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ ورزﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ورزﺷﮑﺎران ﺧﻮدو ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن را ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﺒﻞ از ورزش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻌﺪ از رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت ، ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻬﻢ در دوره ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮود ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺑﺮ اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﺗﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺒﮏ و ﭘﺮاﻧﺮژی را آﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺒﮏ را ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ . ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪی در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ ۱ ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻃﯽ ۱۵-۳۰ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ً ﯾﮏ ﻓﺮد ۷۵ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ۷۵ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ذﺧﺎﯾﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﮔﻠﯿﮑﻮژن ﻋﻀﻼت را ﻣﺠﺪدا ً اﺣﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻓﺮد دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺮژی ﻧﺸﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد ورزﺷﮑﺎر در ﺣﺪ اﯾﺪه ال ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد .

(س . خسروانی)

یک نظر

  1. مرسی خیلی مفید بود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به نوارابزار